Regulamin
Ogólne Warunki Sprzedaży - OWS

Spis Treści:

 • §1 Postanowienia ogólne
 • §2 Ceny, ilość i jakość
 • §3 Płatność
 • §4 Zmiany w zamówieniu
 • §5 Realizacja zamówienia i czas dostawy
 • §6 Odbiór i dostawy towarów
 • §7 Gwarancja, reklamacje i zwroty
 • §8 Zakres odpowiedzialności
 • §9 Postanowienia końcowe
 • §10 Dane firmy

§1 Postanowienia ogólne

 1. Ogólne warunki sprzedaży (OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę Valueimpex Sp. z o.o, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

 2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia pisemnego, elektronicznego lub ustnego, złożonego u Sprzedawcy przez dowolny podmiot zwany dalej „Kupującym”.

 3. OWS podane są do wiadomości Kupującego. Obowiązek zapoznania się z OWS leży po stronie Kupującego. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych przyjęcie przezeń OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla kolejnych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.

 4. Poniższe warunki uważa się za przyjęte z dniem przyjęcia oferty lub otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub z dniem zawarcia umowy.

§2 Ceny, ilość i jakość

 1. Podawane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Ceny określone w ofertach są wiążące w okresie 14 dni od daty wysłania oferty, chyba że oferta określa inny okres.

 2. Wykonanie zamówienia zgodnie z zawartymi w nim danymi czyni zadość należytemu wykonaniu umów.

 3. Z przyczyn technologicznych Sprzedawca zastrzega sobie prawo dostaw o zmienionej ilości.

§3 Płatność

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: przelew

 2. Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru towaru w ustalonym terminie, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami związanymi ze składowaniem towaru.

 3. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w terminie 30 dni od ustalonego terminu z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

§4 Zmiany w zamówieniu

 1. Zmiany w zamówieniu można wprowadzać wyłącznie za zgodą Sprzedawcy.

 2. Zmiany w zamówieniu lub rezygnacja z zamówienia musi mieć formę pisemna pod rygorem nieważności.

§5 Realizacja zamówienia i czas dostawy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu dostawy, powstałą z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

 2. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Kupującego.

 3. Bieg czasu dostawy rozpoczyna się wraz z potwierdzeniem zlecenia lub po dokonaniu uzgodnień odnośnie wszelkich dokumentów i ewentualnych zapytań lub po otrzymaniu przedpłaty, jeżeli taka została ustalona przez strony.

 4. Czas dostawy przedłuża się o okres przez który zamawiający znajduje się w zwłoce ze swoimi zobowiązaniami wobec Sprzedawcy.

§6 Odbiór i dostawy towarów

 1. Zamówione towary wysyłane są na koszt Kupującego. Jeśli nie uzgodniono inaczej wysyłka realizowana jest przez przewoźnika zwyczajowo stosowanego przez Sprzedawcę.

 2. Kupujący zobowiązany jest skontrolować dostarczony towar pod względem jakości i ilości oraz zgodności dostarczonego asortymentu natychmiast po jego wydaniu i dokonać w obecności przewoźnika właściwych adnotacji na dokumencie przewozowym lub innym dowodzie wydania towaru.

 3. Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez zgłoszenia zastrzeżeń tak jak w pkt 6.2 będzie oznaczało prawidłowe dostarczenie towarów zgodnie z zamówieniem i potwierdzeniem.

§7 Gwarancja, reklamacje i zwroty

 1. Sprzedawca udziela 10 lat gwarancji na konstrukcje, liczonej od daty sprzedaży, o ile nie obowiązują inne ustalenia udokumentowane na FV lub WZ. Długość gwarancji na poszczególne produkty różni się, dlatego Sprzedawca informuje Kupującego indywidualnie.

 2. Koszty dostarczenia reklamowanych przez Kupującego towarów do Sprzedawcy ponosi Kupujący.

 3. Kupujący ma obowiązek zagwarantowania dostawcy niezbędnego czasu i okazji do usunięcia wad według jego słusznego uznania. Jeśli odmówi on tego, to dostawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady.

 4. Odpowiedzialność za wady nie dotyczy naturalnego zużycia, ponadto szkód powstałych po przeniesieniu ryzyka na skutek błędnej lub niestarannej obsługi, nadmiernej eksploatacji, niewłaściwych środków eksploatacyjnych, oraz takich wpływów chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, które nie są przewidziane zgodnie z umową.

 5. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane w okresie 14 dni tzn. Towary uznane za wadliwe będą naprawione bądź wymienione na wolne od wad w ciągu 4 tygodni od terminu uznania reklamacji przez Sprzedającego.

 6. W przypadku towarów wykonywanych wg indywidualnych wymogów Odbiorcy termin wymiany towaru na nowy może ulec wydłużeniu do 6 tygodni.

 7. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni.

 8. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

 9. W przypadku zwrotu na rachunek przypisany do karty płatniczej zamawiającego - sprzedający dokona zwrotu przy użyciu tego samego kanału płatności.

 10. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozpatrzenia reklamacji, sprzedający ma 14 dni na zwrot środków kupującemu 

§8 Zakres odpowiedzialności

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów nie obejmuje naprawiania szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.

§9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory mogące wynikać między stronami będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

§10 Dane firmy


Valueimpex Sp z. o.o.
ul. Torowa 3b
42-280 Częstochowa
NIP: 525-273-39-34
tel. 790 312 612